Logo PKN

Menu

Vorming en toerusting PDF   E-mail
Met ingang van dit seizoen werkt de kerkenraad volgens een nieuw gekozen structuur.

Een kerkenraad met acht taakgroepen. De verschillende taakgroepen hebben een vertegenwoordiger in de kleine kerkenraad. Iedere taakgroep heeft een taakomschrijving en bevoegdheden die door de voltallige kerkenraad zijn gedelegeerd. U bent daarover geïnformeerd tijdens de laatstgehouden gemeenteavond en via het kerkblad.

Welke taakgroepen zijn er; wie zitten daarin; waar houden zij zich mee bezig? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden. Ons kerkblad is daarvoor een geschikt kanaal. De komende maanden zal telkens één taakgroep zich aan u voorstellen. Dit keer geeft Vorming & Toerusting de aftrap.

.

Taakgroep Vorming & Toerusting
Op verzoek van de kerkenraad is de voormalige werkgroep jaarthema in het najaar van 2014 aan de slag gegaan om visie te ontwikkelen op vorming en toerusting. De kerkenraad is primair verantwoordelijk voor het geven van geestelijke leiding aan de gemeente. Deze taak is nu deels aan onze taakgroep Vorming en Toerusting gedelegeerd. Als taakgroep willen we ons sterk maken om vorming en toerusting te bieden waarmee een groeiende, lerende gemeente kan ontstaan.

Tijdens het proces van visieontwikkeling kwam het thema discipelschap bovendrijven. Discipelschap is een levensstijl en bovendien een roeping voor iedere gelovige. Voor ons allemaal.

Elk gemeentelid heeft vorming nodig. Onder vorming verstaan we: de Bijbelse boodschap blijvend vertellen en uitleggen. Gevormd worden we door de prediking, door de catechese, op de jeugdclubs en in de gesprekskringen. Een belangrijk instrument daarbij is het jaarthema. Alle activiteiten in het kader van ons jaarthema Discipel van Jezus dragen bij aan de vorming van de gemeente. In de eerste themadienst klonk de oproep Volg Mij!

Het vormen van een gemeente tot een gemeente van discipelen betekent een cultuurverandering. Eén winterseizoen daaraan aandacht besteden is niet toereikend. Het is een voortdurend proces, want we zijn levenslang leerling van Jezus. Het vraagt om bewustwording én om toerusting.

Wie een taak heeft in de gemeente moet daar ook voor worden toegerust. Met toerusting bedoelen we de middelen die nodig zijn om invulling aan deze taak te geven, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van materialen of trainingen. Denk bijvoorbeeld aan de toerusting van kringleiders, ondersteuning aan ouders bij de geloofsopvoeding van hun kinderen, of toerusting voor leidinggevenden in het jeugdwerk. Al deze zaken horen bij het aandachtsgebied van onze taakgroep. We spannen ons in om een aanstekelijk aanbod te verzamelen en aan te bieden.

De Taakgroep bestaat momenteel uit acht personen: Herman Bos (afgevaardigde kerkenraad),  Anne-Marie van der Grift (contactpersoon), Karin Haijes, Ellen van Kooten (secretaris), Ger van Leeuwen, ds. Adriaan Theunisse, Anne Vijfhuizen-van der Wal en Marc Jan Zeeman.

Tot slot: Het volledige visiedocument is te uitgebreid om hier af te drukken. Hebt u interesse? Vraag gerust het complete document aan bij onze secretaris Ellen van Kooten via haar e-mailadres Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .
Of neem een exemplaar mee achter uit de kerk. Hebt u vragen of ideeën, mail of spreek ons aan. Wisselwerking met u is noodzakelijk en wordt zeer op prijs gesteld! Dat kan bijvoorbeeld via onze contactpersoon Anne-Marie, telefoon 055-3013122 of Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . Zij is net als de overige leden, graag bereid in te gaan op vragen die deze nieuwe situatie en nieuwe taakgroep op kan roepen. Voor overige contactgegevens zie de gemeentegids.

 
< Vorige   Volgende >