Logo PKN

Menu

Zegenende handen PDF   E-mail
“….. en terwijl Hij de handen op hen legde, zegende Hij hen“

Handen zijn het meest beweeglijke deel van ons lichaam. Met onze handen doen we heel veel. Wie problemen heeft met zijn handen, voelt zich al gauw onthand. En mensen die niet goed weten hoe te handelen, noemen wij onhandig.
Ook kunnen wij met handen communiceren. Wat goed als doven middels gebarentaal, kunnen “horen”.Met een handgebaar groeten wij. Door te wenken, roepen wij iemand naar ons toe. 
Maar een hand kan ook slaan…..
Een hand kan ook afwijzen…
Het bijbelverhaal waaruit de bovengenoemde tekstwoorden genomen zijn speelt zich waarschijnlijk af op Grote Verzoendag.
Een dag van gebed en vasten, waarin gebeden werd om Gods genade.
Een dag waarop de hogepriester het Heilige der Heilige mocht binnengaan, om door middel van het offer dat gebracht was, verzoening te doen voor de zonde van het volk.

En uit de Joodse geschriften weten wij dat aan het einde van de dag ouders hun jonge kinderen bij de voorgangers van de synagoge brachten, om door hen gezegend te worden.
Op Grote Verzoendag zijn er dan ouders, die hun kinderen bij Jezus brengen om door Hem aangeraakt te worden. Maar leerlingen van Jezus wijzen deze gedachte van de hand.
Hun handen zijn “afwijzende handen”. Hun gebaar is: weg wezen. Jezus echter wijst hen terecht. “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert hen niet …. Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan”.

Niet de mensen die het weten en die het hebben, maar zij die - zoals een kind - afhankelijk en ontvankelijk zijn, mogen het Koninkrijk Gods binnengaan.
Niet de hoogmoedige mens, ik-gerichte mens, maar de mens met lege handen. Niet de mens die alles heeft wat zijn hartje begeert en God niet nodig heeft. Maar de mens die zijn lege handen laat vullen met Gods liefde en genade.

Als deze indringende woorden door de Heiland gesproken zijn, laat Hij de kinderen tot zich komen. Hij neemt ze op schoot en laat hen heel dicht bij Hem staan. Hij slaat Zijn armen om hen heen en legt hen de handen op. Ook jij klein mensenkind hoort erbij”.

Jezus is op weg om het geheim van Grote Verzoendag te vervullen. Aan het kruis op Golgotha zal Hij hangen met uitgestrekte armen, uitgestrekt naar de wereld om Hem heen - zover het westen is verwijderd van het oosten - en met doorboorde handen, die voor ons mogen zijn: milde handen, zegenende handen; handen die wenken, die roepen: “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn”.
”Ik vergeef en geef: rust en vrede”.
“En blijf m’ook soms verborgen uw grote macht, Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht. Neem dan mijn beide handen en leidt uw kind, tot ik aan d’eeuw’ge stranden de ruste vind “.

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >