Logo PKN

Menu

Vormgeving viering Heilig Avondmaal PDF   E-mail
Het Heilig Avondmaal is één van de meest intense momenten voor de gemeenschap met God en een kern van het gemeente-van-Christus-zijn.

Daarom heeft de gemeente in het voor- en najaar van 2016 in een aantal kerkdiensten verdiepend stilgestaan bij wezenlijke aspecten, achtergronden en betekenissen van het Heilig Avondmaal.
Ook zijn met ingang van de avondmaalsviering van november 2016 enkele wijzigingen doorgevoerd in de vormgeving van de viering. Belangrijkste wijzigingen waren: (1) de bediening vindt plaats in twee rondgangen, waarbij mensen bij te weinig zitplaatsen uitgenodigd worden een staande kring achter de stoelen te vormen; (2) er wordt gezongen tijdens het verlaten van de tafels en (3) éénmaal per jaar krijgen de kinderen van de kindernevendienst bijzondere uitleg over het Avondmaal en zitten zij bij een deel van de viering voorin de kerk. Aanzetten voor deze wijzigingen kwamen voort uit bezinnende groepsgesprekken tijdens de gemeenteavond in het voorjaar van 2016. Doel van deze wijzigingen was om met des te meer vrucht het Heilig Avondmaal van onze Here Jezus Christus te kunnen vieren in Zijn gemeente.
Zoals van tevoren aangekondigd, zijn deze wijzigingen op de gemeenteavond aan het begin van de zomer 2017 geëvalueerd. In een positieve sfeer was er ruimte om gevoelens te delen, ook als die onderling soms verschillend waren. Met input van deze evaluatie heeft de Grote Kerkenraad in haar vergadering van 28 september 2017 besloten tot nog enkele bijstellingen in de vormgeving, waarmee zij dit veranderingsproces als afgerond beschouwt. Deze laatste bijstellingen betreffen: (1) vanwege weerstanden tegen het ‘staan’ komt er uitbreiding van tafels en stoelen in het schip van de kerk, waarbij tegelijk ruimte blijft voor een soepele in- en uitloop van en naar de tafels in het koor en (2) er zal voortaan weer áán tafel gezongen worden en niet meer bij het afgaan van de tafels. Deze bijstellingen worden per direct doorgevoerd.
Bij elke bediening van het Heilig Avondmaal klinkt de oproep om niet ‘aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn te blijven hangen, maar onze harten op te heffen naar de Here Jezus Christus in de hemel’. Laten we deze bevrijdende oproep en uitnodiging ook in verband met het hierboven geschetste proces in praktijk brengen. Onze harten aan het Avondmaal opheffen tot Hem. Wij leven immers van de gemeenschap met Hem en vormen zo een gemeenschap met elkaar. En alles in het Avondmaal draait om Zijn verlangen om ons te voeden met Zijn Leven, dat we elkaar aanreiken in brood en in wijn!

Namens de kerkenraad, AT

 
< Vorige   Volgende >