Logo PKN

Menu

Verslag Classicale Vergadering Apeldoorn 20 februari 2018 PDF   E-mail
Ds. Marrit Bassa opent de laatste vergadering van de classis Apeldoorn met het lezen van 1 Koningen 19, 2-13.

Het is het verhaal van de voor Izebel vluchtende Elia. In de woestijn doet Elia zijn beklag bij God. God komt tot hem in de stilte en spreekt “Elia wat doe je hier”. 
Het verhaal is meer dan een vermoede man met een burn-out. De engel voedt Elia en verzadigd met hemels brood gaat Elia in de stilte God  horen.  Wat er ons ook staat te gebeuren, we weten ons door God gevoed en zo kunnen wij naar Hem luisteren en bidden om een zegen over de toekomst.

.

Besluiten
Zowel het moderamen als breed moderamen worden gekozen worden. Dat voelt wat vreemd, omdat in mei de classis Apeldoorn opgaat in de nieuwe classis Veluwe.  

In het moderamen zijn gekozen:  ds. Marrit Bassa, predikant in Voorst, preses;  Gerrit Bok, ouderling, lid van Apeldoorn AK, scriba; Steven Lobregt, notulist, penningmeester, lid De Fontein.

In het breed moderamen zijn gekozen: ds. Arjan de Graaf, Hoenderloo; ds. Bas Jongeneel, Eben-Haëzerkerk; diaken Wim Witteveen, Beekbergen; diaken Hans Kiel, Grote Kerk en ouderling-kerkrentmeester Antoon Menkveld, 2e scriba, Hall, secundus Gerjan Nijland, Zutphen

Het jaarverslag 2017 wordt goedgekeurd, evenals het financiële jaarverslag. Het moderamen krijgt het mandaat om de overdracht naar classis Veluwe maximaal te faciliteren.

.

Consideratie 3e pakket wijzigingsvoorstellen
De vergadering buigt zich over 5 kernpunten van de nieuwe kerkorde. Punt één, twee en drie zijn gericht op bevorderen van meer samenwerking tussen gemeenten. Dit om gemeenten vitaal te houden en formatieplaatsen van voldoende omvang te krijgen voor predikanten.
Met deze omschrijving kan niemand het oneens zijn, maar het is vrijblijvend en vaag. Met twee eigen voorstellen proberen we de tekst beter te maken.

De punten vier en vijf gaan over situaties waarin er financiële tekorten zijn, of ontheffing van de predikant op eigen verzoek.
De meeste kerkelijke gemeenten worden kleiner. Dit betekent op de lange termijn bezuinigen. Dit vraagt dat predikanten mobiel zijn, wat betekent dat ze bij tekorten zich inspannen elders te gaan werken. Helaas lukt dat lang niet altijd. Dat de kerk hierop beleid wil maken is begrijpelijk. Echter de voorstellen zijn weinig (financieel) doordacht, of onvoldoende uitgewerkt. Ook kan het praten over “bezuinigen c.q. vertrekken” de relatie kerkenraad / predikant ongewenst onder druk zetten. 
We geven de synode als huiswerk mee dit opnieuw uit te gaan werken.

.

De ring
Waar de huidige classis stopt, ontstaat de ring. Een informele structuur waarin gemeenten worden aangemoedigd met elkaar samen te werken. Er zijn bezoekers uit diverse gelederen van de regionale kerk aangeschoven om mee te denken.
Jaarlijkse themasessies voor diaconie, kerkrentmeesters en pastoraat worden als nuttig ervaren. Wie dit oppakt is nog onduidelijk. De afgevaardigden nemen dit mee. Een heel ander idee is om een ontmoeting voor jongeren van 12 tot 18 te organiseren.
Velen zitten in Apeldoorn op school en het is mooi te zien wie er in de regio ook kerkelijk zijn. 

.

Tenslotte wordt de scriba Gerrit Bok bedankt voor zijn grote inzet voor de classis, sluiten we af met gebed en praten onder genot van een hapje en drankje na.

Steven Lobregt, notulist classicale vergadering Apeldoorn

 
< Vorige   Volgende >