Logo PKN

Menu

Communicatie: stappen voorwaarts PDF   E-mail
In de afgelopen periode is door een aantal mensen de communicatie van onze gemeente in beeld gebracht. In eerste instantie werd alleen gedacht het kerkblad te vernieuwen en hiervoor is in de actie Kerkbalans toen aandacht gevraagd. Bij het in beeld brengen van alle communicatie bleek al snel dat alleen het kerkblad vernieuwen ontoereikend zou zijn. . Aan het begin van 2018 is met een wat grotere groep op een tweetal avonden geïnventariseerd welke mooie karakteristieken onze gemeente heeft en hoe we met communicatie dat (nog) beter met elkaar en met onze omgeving kunnen delen. . Gedurende de zomer heeft een kleinere werkgroep dat uitgewerkt in een concreet plan met daarbij behorende acties. Dit plan is door de kerkenraad in haar vergadering in september positief besproken. Opdracht is gegeven om de voorstellen verder uit te werken voor bespreking in de vergadering van november, inclusief de daartoe benodigde kosten. . We moeten ons daarbij bedenken dat de manier waarop we met elkaar informatie delen, voor een ieder verschillend kan zijn. Een deel van onze gemeente is volledig digitaal, terwijl anderen de informatie graag op papier blijven ontvangen. Het voornemen is meer digitaal te gaan communiceren, maar we houden ook de papieren uitingen waar gewenst, zodat een ieder goed aangesloten wordt en blijft op wat er in onze gemeente gaande is. . Wat zijn nu de plannen waar de kerkenraad in haar vergadering van november definitief over zal besluiten: . Website De website de komende periode al behoorlijk aangepakt, en zal in het komende jaar verder vernieuwd worden. Daarvoor is een bedrag in de begroting 2019 opgenomen. Zodoende zal meer informatie via de website beschikbaar komen. Deze informatie zal steeds meer worden ontsloten via email-nieuwsbrieven. Tevens zal in de website rekening worden gehouden met de nieuwe privacy-regels. . Projectiescherm en beeldschermen In ons kerkgebouw gaan we (delen van) de liturgie op schermen/monitoren projecteren (in goed nederlands: beamen). U moet daarbij o.a. denken aan de projectie van de afkondigingen voorafgaand aan de dienst. Daarnaast willen we, in goed overleg met de predikant, ondersteunende tekst of beeld gebruiken in bijzondere diensten. Dit is een behoorlijke investering. We hebben ons bij verschillende collega-gemeenten laten informeren en in alle gevallen blijkt de overgang naar beamen goed te bevallen. Ook in monumentale kerkgebouwen kan het beamen met schermen en monitoren zo worden vormgegeven dat het prachtige (oude) karakter van het gebouw niet verloren gaat! We hebben, zeker omdat wij een zo uniek kerkgebouw hebben, offerte aangevraagd bij een gerenommeerd bureau dat op dit terrein veel ervaring heeft. . KerkTV Parallel aan de overgang naar de mogelijkheid van beamen kunnen we direct ook Kerk TV invoeren. Daarmee kunnen gemeenteleden en anderen die niet in staat zijn naar de kerk te komen, nog levendiger (met volledig beeld) de kerkdienst thuis meemaken. KerkTV wordt al in vele kerken in ons land gebruikt, gebruikmakend van de mogelijkheden van internet. En waar dat niet mogelijk is, zijn er ook andere oplossingen. Deze zijn bekend en zullen natuurlijk met alle betrokkenen worden afgestemd. . Kerkklanken en Kerkradio We zullen merken dat de introductie van een vernieuwde website, beamen tijdens kerkdiensten en de invoering van Kerk TV direct meer informatie naar gemeenteleden zal overbrengen. Tegelijkertijd zullen Kerkklanken en de huidige Kerkradio (zolang nog gewenst) blijven, dus u hoeft niet te veranderen als u dat niet wilt. . Taakgroep Communicatie Om deze ontwikkelingen op communicatie-gebied goed te begeleiden heeft de Kerkenraad de Taakgroep Communicatie ingesteld. Dit was al langer de wens en inmiddels zijn er mensen bereid gevonden om in deze taakgroep zitting te nemen. Er kunnen nog enkele mensen worden toegevoegd, dus als u de schouders er onder wilt zetten, dan graag melden bij ondergetekende. Dat geldt ook voor mensen die straks in het “beam-team” zouden willen meedraaien. . Het past om een ieder te bedanken die in de afgelopen periode zich heeft ingezet om het communicatieplan op te stellen en te concretiseren. Bij deze! We zullen u op de komende gemeente avond bij de toelichting op de begroting, ook nog nader informeren over deze nieuwe communicatie uitingen. . Namens de kerkenraad en de voorbereidingsgroep Communicatie, Milo Laseur
 
Volgende >